Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, YummyTasteFood.com, toegankelijk via https://yummytastefood.com.

Deze voorwaarden zullen volledig worden toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier zijn geschreven. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met de algemene voorwaarden van deze website.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze Website gebruiken mits toestemming van een voogd. We plaatsen of schrijven geen inhoud voor gebruikers ouder dan 18 jaar of inhoud voor volwassenen. Toch kunnen we niet garanderen dat adverteerders beeld- of videoadvertenties kunnen publiceren op basis van de cookies of gegevensgeschiedenis van de gebruiker op hun computer of browser.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten YummyTasteFood.com en/of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal van deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website of een persoon of zakelijke entiteit;
  • betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt toegankelijk voor u, en YummyTasteFood.com kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en moeten ook vertrouwelijk blijven.

uw inhoud

In deze algemene voorwaarden voor de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u YummyTasteFood.com een ​​niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw Inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. YummyTasteFood.com behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment van deze website te verwijderen.

YummyTasteFood.com is eigenaar van alle opmerkingen die door de gebruiker op artikelen zijn geplaatst en we hebben het recht deze te verwijderen of te wijzigen zodra de opmerking van de gebruiker is gepubliceerd.

  1. Zodra een opmerking is gepubliceerd, is de opmerking van de gebruiker nu intellectueel eigendom van YummyTasteFood.com
  2. Ze kunnen een opmerking pas laten verwijderen na goedkeuring.

U kunt meer lezen over inhoud en redactionele richtlijnen.

Uw privacy

Lees onze privacy policy.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is", met alle fouten, en YummyTasteFood.com geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

YummyTasteFood.com, noch haar functionarissen, directeuren en werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. YummyTasteFood.com, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij YummyTasteFood.com voor alle en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat de overige bepalingen hierin worden aangetast.

Variatie van voorwaarden

YummyTasteFood.com mag deze voorwaarden op elk gewenst moment herzien, en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Toewijzing

YummyTasteFood.com kan zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen YummyTasteFood.com en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida en het Verenigd Koninkrijk. U onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Florida of het Verenigd Koninkrijk om geschillen op te lossen.